C Security Systems offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i C Security Systems AB (publ) (”CSEC” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den företrädesemission av aktier om cirka 30 MSEK (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 17 november 2021, upprättat ett prospekt (”Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

LADDA NED PROSPEKT

Sammanfattning

  • Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 3:4.
  • Teckningskursen är fastställd till 0,19 kronor per ny aktie, vilket förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 30 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden löper från och med den 2 december 2021 till och med den 16 december 2021. 
  • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 24,1 MSEK, vilka säkerställer Företrädesemissionen till cirka 80 procent.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 1 december 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, Nordic Issuings och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.csec.group, www.nordic-issuing.se, www.redeye.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets, Nordic Issuings, samt Redeye AB:s respektive hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

2 december – 13 december 2021Handel i teckningsrätter
2 december – 16 december 2021Teckningsperiod
2 december 2021 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos BolagsverketHandel i BTA
Omkring den 21 december 2021Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Rådgivare 

Redeye AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Tejme, Ordförande 

Telefon: 070-598 0175 

E-post: ir@csec.group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl. 17:30 CET.

Om C Security Systems AB (publ)

IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CSEC. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CSEC kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjorts av Bolaget den 1 december 2021.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller aktier utgivna av CSEC  har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar CSEC:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Fler nyheter