Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i C Security Systems AB, org nr 556849-1368, kallas härmed till årsstämma den 7 april 2022.

I enlighet med “Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 mars 2021 och dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast kl.15 onsdagen den 6 april 2022, under adress C Security Systems AB, Gustavslundsvägen 12, 5 tr. 167 51 Bromma med angivande av ”årsstämma 2022” eller via e-post till ir@csec.group

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 30 mars 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via bolagets webbplats www.csec.group. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till C Security Systems AB, Gustavslundsvägen 12, 5 tr. 167 51 Bromma med angivande av ”årsstämma 2022” eller via e-post till ir@csec.group. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs poströstningen) i dess helhet ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Eventuella frågor om årsstämman eller poströstningsformuläret hänvisas till Bolaget på
ir@csec.group.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till
337 767 220. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Dagordning för årsstämman i C Security Systems AB den 7 april 2022

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Framläggande och godkännande av dagordning
 4. Val av justeringsmän
 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut
  а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 9. Val till styrelseledamöter samt revisorer, med eventuella suppleanter.
 10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 11. Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar i enlighet med nedan förslag.
 12. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut för att kunna registrera ärendena hos Bolagsverket och Euroclear.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 14. Stämman avslutas

Styrelsens förslag:

§8 Styrelsens förslag är att styrelsearvode för styrelsearbete fram till nästa årsmöte kvarstår på samma nivå som tidigare år varvid till styrelseledamöter skall utgå med SEK 45.000 till styrelsens ordförande och SEK 30.000 vardera till övriga styrelseledamöter.

§9 Styrelsens förslag är att omvälja styrelseledamöter Robert Tejme, Martin Hägerdal, Olof Nordlander samt Lars Tegborg. Styrelsen föreslår att VD Jacob Lundberg väljs in i styrelsen. Vidare föreslås omval av revisor Johan Engdal och revisorssuppleant Michael Christensson.

§10. Styrelsen föreslår att öka bolaget aktiekapitalgränser från idag lägst SEK 1 400 000 och högst SEK 5 600 000 till lägst SEK 4 200 000 och högst SEK 16 800 000 samt öka bolagets aktiegränser från idag lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier till lägst 300 000 000 aktier och högst 1 200 000 000 aktier. Syftet med ökningen är att underlätta för bolaget och styrelsen att snabbt kunna agera om mer rörelsekapital kan behövas för en kraftigare internationell expansion eller för företags- eller teknikförvärv.

För att beslut under punkt 10 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst 2/3 delar (två tredjedelar) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§11 Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande bolagsordning.
Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För att beslut under punkt 11 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst 2/3 delar (två tredjedelar) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 kommer hållas tillgängliga från och med den 17 mars 2022 på bolagets hemsida www.csec.group samt på Spotlights hemsida www.spotlightstockmarket.com.
Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till C Security Systems AB, Gustavslundsvägen 12, 5 tr. 167 51 Bromma eller per e-post till ir@csec.group med angivande av ”årsstämma 2022” senast den 16 mars 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.csec.group senast den 18 mars 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Stockholm den 10 mars 2022, C Security Systems AB, Styrelsen

Fler nyheter