CSEC – Offentliggör memorandum avseende den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 16,1 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen i C Security Systems AB (publ) (”CSEC” eller ”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden inleds idag måndagen den 20 juni 2022 och pågår till och med måndagen den 4 juli 2022. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.

Memorandumet och anmälningssedel finns under teckningsperioden att ladda ner från Bolagets hemsida, www.csec.group, G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se samt Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se.

Teckningsperioden inleds idag måndagen den 20 juni 2022 och pågår till och med måndagen den 4 juli 2022.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar som utsett emissionsinstitut.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken uniträtterna, betalda tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Sammanfattning, memorandum och teckningssedel här.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Tejme, styrelsens ordförande

Telefon: 0705-98 01 75

E-post: robert@csec.group

CSEC i korthet
IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

Fler nyheter