DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI – JUNI 2022

FÖRSTA HALVÅRET 2022

Första halvåret i korthet

 • Koncernens intäkter i perioden januari till juni 2022 ökade med 182% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen minskade med 31% under samma tidsperiod. Ökningen av koncernens intäkter drivs av dels en uppbyggnad av vårt varulager av färdigställda produkter så att vi står redo att leverera till våra kunder och dels av intäkter från utvecklingsprojektet “Spåra Lantdjur” där vi får ersättning för våra utvecklingskostnader från Jordbruksverket. Projektet förväntas pågå under 2022 och har en budget på 5,9 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -10 487 (kSEK -6 633) för perioden januari till juni 2022, påverkad av dels en organisationstillväxt från 2 anställda den 30 juni 2021 till 8 anställda den 30 juni 2022 och dels en ej återkommande kostnad på kSEK 625 för en kreditram i kvartal 1 2022.
 • Periodens resultat uppgick till kSEK -10 907 för perioden januari till juni 2022 (kSEK -6 522).
 • Kassaflödet uppgick till -24 088 tkr (1 008 tkr) för perioden januari till juni 2022 , främst påverkat av återbetalning av lån och leverantörsfakturor i början på kvartalet. Kassaflödet för kvartal 2 2022 uppgick till -330 tkSEK (-871 tkr).

DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI – JUNI 2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget meddelar att nyemissionen som genomfördes i december 2021 är registrerad hos Bolagsverket.
 • Flipper Marin, som är en del av Nimbus Group, lägger en beställning på 150 stycken C-pod mini för leverans under båtsäsongen 2022 med start i april. Flipper Marin är en av Sveriges största återförsäljare av fritidsbåtar med ledande varumärken som Flipper, Nimbus, Aquador, Bella, Falcon och Alukin.
 • Med anledning av Rysslands oprovocerade och olagliga invasion av Ukraina väljer Bolaget att pausa arbetet med den planerade affären i samarbetet med den ryska försäkringskooperationen OSK.
 • Bolagets underleverantör OSM Group drabbas av det nya Covid 19-utbrottet i Kina. Efter att en medarbetare testats positiv har fabriken i Dongguan stängts ned och majoriteten medarbetare är satta i karantän. Den kinesiska regeringen har stängt av hela industrizonen varvid materialet inte kan levereras till fabriken vilket medför att lanseringen av CSECs nya produkt Spåra Hund senareläggs. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Styrelsen för Bolaget beslutar den 7 april 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman, om en till cirka 80 % garanterad nyemission av units om totalt cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader (”Nyemissionen”), att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Willis Towers Watson (WTW) i samarbete med försäkringsbolagen Allianz och AXA lanserar C-pod mini som del av sitt erbjudande till båtförsäkringskunder i Frankrike. Kunderna får premiereduktion och självriskeliminering vid installation av en C-pod mini. WTW säkerställer att erbjudandet effektivt kommer att nå alla kunder genom att övergå till försäkringskontrakt online där de fördelaktiga villkoren tydligt framgår.
 • CSEC och Sjöassistans inleder ett samarbete för att öka tryggheten och förenkla båtlivet runt Sveriges kuster. I ett första steg erbjuder Sjöassistans sina medlemmar rabatt på CSEC:s hela produktsortiment. Nästa steg i samarbetet är en gemensam satsning på att utveckla lösningar för att kringgå de tekniska hjälpmedel som tjuvar använder i allt större utsträckning för att undkomma upptäckt vid stölder av båtar och inte minst utombordsmotorer.
 • Bolaget lanserar Spåra HUND – världens första självladdande GPS tracker för hundar. Massproduktionen påbörjades vecka 19 och säljstarten skedde 13 juni.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget meddelar att Willis Towers Watson (WTW) har påbörjat utrullningen av försäkringsavtal online i Frankrike i kombination med erbjudande om sänkt försäkringspremie vid köp av C-pod mini. I samband med att online-avtalen introducerades ändrade WTW på ersättningsmodellen för sina försäkringsagenter. Den nya ersättningsmodellen mottogs inte väl av agenterna och arbetet med förlängning av befintliga avtal har temporärt pausats. WTW arbetar intensivt tillsammans med försäkringsbolagen Allianz och AXA för att lösa ersättningsfrågan så att arbetet kan återupptas. Innan arbetet pausades hade 3.900 kunder fått erbjudandet via mail. Av dem hade 3600 hunnit ta ställning till erbjudandet om sänkning av försäkringspremien på upp till 10% vid köp och installation av en C-pod mini. Av dessa har totalt 3.585 kunder accepterat erbjudandet, vilket ger en konverteringsgrad på över 99,6 %.
 • Bolaget meddelar att de har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 80,3 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader.
 • De franska båt finansieringsbolagen CGI Finance och SGB Finance – båda dotterbolag till den franska storbanken Groupe Société Générale – har beslutat att inkludera C-pod mini som en del i sina finansierings- och försäkringserbjudanden till franska båtkunder. Erbjudandet kommer att marknadsföras under Frankrikes tre största båtmässor kommande månader: Cannes Yachting Festival, Grand Pavois La Rochelle och Paris Boat Show.

KOMMENTAR FRÅN VD

Under årets andra kvartal lanserade vi Spåra Hund – världens första självladdande tracker för hundar. Strax före den lanseringen släppte vi också nya, kraftigt uppgraderade mobilappar för både Spåra och C-pod mini. Mottagandet från våra kunder av dessa nya produkter har varit mycket positivt och vi har fått goda recensioner i teknikpressen. Introduktionen av C-pod mini på den franska båtmarknaden är en stor framgång; några av branschens största försäkringsbolag har godkänt C-pod mini som den enda trackern som berättigar till reduktion av försäkringspremien och eliminering av självrisken. Intäkterna fortsatte att öka under det andra kvartalet och var mer än dubbelt så stora som motsvarande period förra året.

Spåra Hund – världens första självladdande GPS tracker för hundar såg dagens ljus i mitten av juni. Det är resultatet av ett intensivt utvecklingsarbete i nära samarbete med Exeger och OSMTeknikveckan gav Spåra Hund 4 av 5 stjärnor och prisade bland annat designen, förutom det faktum att den är självladdande. Strax före lanseringen av Spåra Hund släppte vi kraftigt uppgraderade mobilappar för Spåra och C-pod mini. M3 testade Spåra i maj och gav betyget 4,5/5. Testet lyfte särskilt fram appen som ”tydlig och bra”. 

Vår målmedvetna satsning på att introducera C-pod mini i Frankrike har resulterat i ett par exklusiva samarbeten med stora ledande aktörer i båtbranschen. Willis Towers Watson (WTW) – världens tredje största försäkringsförmedlare – med stöd av sina samarbetspartner, försäkringsbolaget Allianz och AXA, erbjuder sina ca 70.000 kunder reduktion av försäkringspremien och självriskeliminering på sina båtförsäkringar om de installerar en C-pod mini. Den interna konflikt som WTW hade med sina agenter om ersättningsmodellen och som vi rapporterade om den 1 juli är nu löst och agenterna kommer att återuppta arbete med förlängning av befintliga försäkringsavtal efter augusti månads utgång i samband med den franska semesterperioden avslutas. 

I början av augusti beslutade de franska båtfinansieringsbolagen CGI och SGB, i samarbete med försäkringsbolaget Helvetia, att inkludera C-pod mini som en del i sina finansierings- och försäkringserbjudanden till franska båtkunder. Erbjudandet kommer att marknadsföras på Frankrikes tre största båtmässor under kommande månader. Dessa exklusiva samarbeten är inte bara ett bevis på C-pod minis produktkvaliteter utan också resultatet av långa affärsrelationer och ömsesidigt förtroende. Vi för dialog med fler försäkringsbolag i Frankrike och vi hoppas kunna presentera fler samarbeten, även utanför båtsektorn.

Innovationsprojektet Spåra Lantdjur, som syftar till att utveckla en kommersiell produkt för att effektivisera tillsynen av djur på bete genom att spara tid för lantbrukaren och stärka djurhälsan, följer planen. Vi har genomfört ett flertal fälttester och samlat in rörelsedata från kor i stall och på bete. Vi kan identifiera grundläggande beteenden och avvikelser. Parallellt har vi utvecklat konstruktionen av solcellsförsedda halsband som kommer att testas under hösten. Vi återanvänder väl beprövade tekniker för att integrera tracker med solceller. Under hösten kommer vi också att påbörja utvecklingen av användargränssnittet för lantbrukarna. Projektet är fullt finansierat av Jordbruksverket (totalt 5,9 MSEK) som fortlöpande täcker alla utvecklingskostnader.  

Vi har nyligen levererat en betald förstudie till en världsledande leverantör av sportutrustning som vi tillsammans med Exeger har arbetat med under ett par års tid. Förstudien definierar omfattning, tidplan och kostnader för att utveckla en kommersiell produkt. Baserat på lyckosamma fälttester under två säsonger och resultatet av förstudien kommer leverantören att fatta beslut inom kort om att påbörja utvecklingsprojektet. 

Vi har nyligen genomfört en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader. Vi har väl fungerande och prisvärda produkter som ligger tekniken framkant. Med undantag för de två utvecklingsprojekt som jag tagit upp och som har extern finansiering kommer vi därför att dra ner på kostnaderna för produktutvecklingen. Vi har möjlighet att växa kraftigt och bli kassaflödespositiva inom några månader om bara en bråkdel av potentialen i affären med WTW realiseras. Rent affärsmässigt är vi ett riktigt bra läge.

Jacob Lundberg
VD

/

Fler nyheter