BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  C SECURITY SYSTEMS AB (publ)

JANUARI – DECEMBER 2022

Året i korthet

 • Koncernens nettoomsättning i 2022 minskade med 10% jämfört med samma period föregående år. Detta kan delvis förklaras av minskade kostnader för webannonser (-38% i Q3 och Q4 2022 jämfört med Q1 och Q2 2022), en konsekvens av att vi från hösten 2022 fokuserar på återförsäljarledet. Att vår server för C-Pod Bas låg nere en tid under sommaren bedömer vi också ha påverkat. Koncernens intäkter ökade med 308% under samma tidsperiod. Denna ökning drivs av intäkter för utvecklingsprojektet “Spåra Lantdjur”, uppbyggnad av vårt lager av färdiga varor samt andra tillfälliga intäkter.
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -18 585 (kSEK -16 980) för perioden januari till september 2022. Resultatförsämringen på ca 1,6 MSEK förklaras till största delen av ökade kostnader för avskrivningar (1,4 MSEK).  I årets avskrivningar ingår en tillfällig nedskrivning av balanserade utgifter från projektet med leverantören av sportutrustning som tyvärr inte kommer att fortsätta (0,2 MSEK). Under andra halvan av 2022 har vi aktivt fokuserat på kostnadsminskningar. Vår personalstyrka hade minskat med 40% i slutet av 2022 och vi har och fortsätter arbeta ner system- och konnektivitetskostnader samtidigt som vi lägger stor kraft på försäljning.
 • Periodens resultat uppgick till kSEK -19 196 för 2022 (kSEK -17 914). I kvartal 4 2022 är resultatet nästan 2,9 MSEK bättre än samma period i 2021.
 • Kassaflödet uppgick till -24 160 kSEK (23 398 kSEK) för året, till ca 60% hänförligt till löpande verksamheten och 30% till finansieringsverksamheten.  Kassaflödet för kvartal 4 2022 uppgick till -131 kSEK (22 753 kSEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget meddelar att nyemissionen som genomfördes i december 2021 är registrerad hos Bolagsverket.
 • Flipper Marin, som är en del av Nimbus Group, lägger en beställning på 150 stycken C-pod mini för leverans under båtsäsongen 2022 med start i april. Flipper Marin är en av Sveriges största återförsäljare av fritidsbåtar med ledande varumärken som Flipper, Nimbus, Aquador, Bella, Falcon och Alukin.
 • Med anledning av Rysslands oprovocerade och olagliga invasion av Ukraina väljer Bolaget att pausa arbetet med den planerade affären i samarbetet med den ryska försäkringskooperationen OSK.
 • Bolagets underleverantör OSM Group drabbas av det nya Covid 19-utbrottet i Kina. Efter att en medarbetare testats positiv har fabriken i Dongguan stängts ned och majoriteten medarbetare är satta i karantän. Den kinesiska regeringen har stängt av hela industrizonen varvid materialet inte kan levereras till fabriken vilket medför att lanseringen av CSECs nya produkt Spåra Hund senareläggs. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Styrelsen för Bolaget beslutar den 7 april 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman, om en till cirka 80 % garanterad nyemission av units om totalt cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader (”Nyemissionen”), att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Willis Towers Watson (WTW) i samarbete med försäkringsbolagen Allianz och AXA lanserar C-pod mini som del av sitt erbjudande till båtförsäkringskunder i Frankrike. Kunderna får premiereduktion och självriskeliminering vid installation av en C-pod mini. WTW säkerställer att erbjudandet effektivt kommer att nå alla kunder genom att övergå till försäkringskontrakt online där de fördelaktiga villkoren tydligt framgår.
 • CSEC och Sjöassistans inleder ett samarbete för att öka tryggheten och förenkla båtlivet runt Sveriges kuster. I ett första steg erbjuder Sjöassistans sina medlemmar rabatt på CSEC:s hela produktsortiment. Nästa steg i samarbetet är en gemensam satsning på att utveckla lösningar för att kringgå de tekniska hjälpmedel som tjuvar använder i allt större utsträckning för att undkomma upptäckt vid stölder av båtar och inte minst utombordsmotorer.
 • Bolaget lanserar Spåra HUND – världens första självladdande GPS tracker för hundar. Massproduktionen påbörjades vecka 19 och säljstarten skedde 13 juni.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Bolaget meddelar att Willis Towers Watson (WTW) har påbörjat utrullningen av försäkringsavtal online i Frankrike i kombination med erbjudande om sänkt försäkringspremie vid köp av C-pod mini. I samband med att online-avtalen introducerades ändrade WTW på ersättningsmodellen för sina försäkringsagenter. Den nya ersättningsmodellen mottogs inte väl av agenterna och arbetet med förlängning av befintliga avtal har temporärt pausats. WTW arbetar intensivt tillsammans med försäkringsbolagen Allianz och AXA för att lösa ersättningsfrågan så att arbetet kan återupptas. Innan arbetet pausades hade 3.900 kunder fått erbjudandet via mail. Av dem hade 3600 hunnit ta ställning till erbjudandet om sänkning av försäkringspremien på upp till 10% vid köp och installation av en C-pod mini. Av dessa har totalt 3.585 kunder accepterat erbjudandet, vilket ger en konverteringsgrad på över 99,6 %.
 • Bolaget meddelar att de har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 80,3 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader.
 • De franska båt finansieringsbolagen CGI Finance och SGB Finance – båda dotterbolag till den franska storbanken Groupe Société Générale – har beslutat att inkludera C-pod mini som en del i sina finansierings- och försäkringserbjudanden till franska båtkunder. Erbjudandet kommer att marknadsföras under Frankrikes tre största båtmässor kommande månader: Cannes Yachting Festival, Grand Pavois La Rochelle och Paris Boat Show.
 • Bolaget meddelar att Robert Tejme på egen begäran avgått som Styrelseordförande. Som ny ordförande har styrelsen valt styrelseledamot Lars Tegborg.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Bolaget meddelar att CSECs samarbetspartner Willis Towers Watson (WTW) nådde en överenskommelse med sina försäkringsagenter i slutet av augusti, såsom CSEC rapporterade i sin senaste delårsrapport. Överenskommelsen innebar bland annat att agenterna skulle få kompensation för verksamhetskostnader såsom löner och hyror som de hittills uteblivna kommissionsintäkterna inte har kunnat täcka. Den ersättningen har successivt betalats ut under september månad. De sista utbetalningarna gjordes för ett par dagar sedan. Därmed är det sista hindret undanröjt för att återuppta arbetet med att förlängning av befintliga avtal tillsammans med erbjudandet med C-pod mini.
 • Aktieägarna i C Security Systems AB höll extrastämma den 6 oktober 2022 genom poströstning. De huvudsakliga besluten som fattades var; 1) ändring av bolagsordningen, 2) bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission 3) ge styrelsen mandat att göra smärre ändringar i på årsstämman tagna beslut för att genomföra registrering hos Bolagsverket och Euroclear. Extrastämman godkände styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapitalgränser från idag lägst SEK 4 200 000 och högst SEK 16 800 000 till lägst SEK 11 200 000 och högst SEK 44 800 000 samt öka bolagets aktiegränser från idag lägst 300 000 000 aktier och högst 1 200 000 000 aktier till lägst 800 000 000 aktier och högst 3 200 000 000 aktier. Syftet med ökningen är att underlätta för bolaget och styrelsen att snabbt kunna agera om mer rörelsekapital kan behövas för en kraftigare internationell expansion eller för företags- eller teknikförvärv.
 • AXA, världens fjärde största försäkringsbolag, har godkänt Spåra för att skydda motorcyklar i Frankrike. Med 530 00 försäkrade motorcyklar i Frankrike är AXA i särklass störst på den marknaden. AXA kommer att introducera Spåra som en del i sitt försäkringsprogram AXA Passion.
 • Bolaget meddelar att WTW har återgått till den ursprungliga processen med att skicka rekommenderade brev för förlängning av försäkringsavtalen på grund av systemfel med den nya online-baserade processen. Agenterna mobiliserar med full kraft för att klara den tillfälliga toppen i arbetsbelastning.
 • C-pod mini har i hård konkurrens blivit nominerad att tävla i DAME Design Awards. Tävlingen organiseras av METSTRADE Show – världens största B2B-mässa i fritidsbåtbranschen. Mässan hålls i Amsterdam 15-17 november och vinnarna i DAME Design Awards utses på mässans första dag.
 • Bolaget meddelar att Jörgen Eberstein ersätter Jacob Lundberg som VD för C Security Systems AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Nordens största grupp av återförsäljare inom båttillbehör, Hjertmans Group, tar in C Security Systems AB som leverantör och startar försäljningen av C-pod mini i sina 50 butiker i samband med de svenska båtmässorna i februari och mars 2023. I gruppen ingår varumärkena Byggplast & Båtprylar, SeaSea, Hjertmans Båttillbehör, Norway Marine Supply och Maritim Båtutstyr.

Läs hela kommunikén här.

KOMMENTAR FRÅN VD
Med våra konkurrenskraftiga och användarvänliga produkter har vi 2022 tagit nästa steg i våra marknadssatsningar. Under hösten startade vi försäljningen till detaljhandeln och andra återförsäljare i de nordiska länderna. Samtidigt fortsätter vår satsning i Frankrike inom båt-, finans- och försäkringsbranschen, som visar stort intresse för C-pod mini och Spåra.

Under första halvan av 2022 fortsatte vi följa planen för produktutveckling och lade ner stort arbete på förbättring av Spåra, för allt som rör sig på land, och C-pod mini, för den viktiga marknaden för privatbåtar. I juni släppte vi också nya, kraftigt uppgraderade mobilappar för både Spåra och C-pod mini. Våra produkter är uppskattade, tidningen M3 gav oss 4,5 av 5 stjärnor i sitt produkttest i juni 2022.

Under 2022 gjordes stora marknadssatsningar på B2C för att öka försäljningen via egen e-handel, med stort fokus på sociala medier och google ads. Då satsningarna inte resulterade i förväntad försäljning, tog vi under hösten beslutet att satsa på B2B parallellt med vår e-handel. Införsäljning av våra produkter till detaljhandeln och andra återförsäljare i de nordiska länderna har pågått sedan december och bland annat resulterat i samarbete med Hjertmans Group, Nordens största båttillbehörskedja.

Lanseringen av C-pod mini i Frankrike i samarbete med Willis Towers Watson (världens tredje största försäkringsförmedlare) är mycket betydelsefull. WTW har ett nära samarbete med stora försäkringsbolag som AXA och Allianz, som representerar mycket stora volymer i marknaden. Under andra halvåret uppstod dessvärre en del samarbetsproblem mellan WTW och deras försäkringsagenter, vilket fick till följd att försäljningen av nya försäkringar, och därmed C-pod mini, i stort sett stannade upp. Tyvärr har detta påverkat försäljningsresultatet negativt utifrån ingångna avtal. Vi har löpande fått besked att konflikten ska vara nära en lösning men vid årsskiftet pågick fortfarande förhandlingar mellan parterna. Under 2022 beslutade även de franska båtfinansieringsbolagen CGI och SGB, i samarbete med försäkringsbolaget Helvetia, att inkludera C-pod mini i sina finansierings- och försäkringserbjudanden. Dessa marknadsfördes bland annat på Frankrikes tre största båtmässor, där vi deltog med stor framgång.

Utvecklingsprojektet Spåra Lantdjur bedrivs i samarbete med företagen Exeger och OSM samt Jordbruksverket. Hösten 2022 deltog vi på en av Hushållningssällskapets mässor. Deltagarna uttryckte stort intresse för vår teknik, som kan komma att effektivisera arbetet och förenkla vardagen för många lantbrukare. Potentialen är enormt stor för en färdigutvecklad produkt och marknaden är global. Produktutvecklingen kommer att fortsätta under 2023 i nära samarbete med lantbrukare, berörda leverantörer och Jordbruksverket.

Spåra Hund har ännu inte fått det genomslag i marknaden som vi hade planerat för, men med vår nya satsning på B2B ökar möjligheterna för nya försäljningskanaler.

I november deltog vi i den årligen återkommande Marine Equipment Trade Show (METS) i Amsterdam, en av världens största mässor inom marina tillbehör.  Mycket glädjande gick vi till final i DAME Design award 2022 med C-pod mini. Många potentiella kunder visade stort intresse för våra produkter under mässan, vilket kommer att leda till nya affärer. METS är viktig för att vi ska växa i Europa och vi kommer även i fortsättningen ställa ut och delta på mässan.

Världsläget med hög inflation och komponentbrist påverkade våra inköpspriser negativt. Vi justerade därför våra försäljningspriser i slutet av 2022. Vi har också anpassat vår organisation och sänkt bolagets omkostnader kraftigt, vilket förbättrat resultatet för sista kvartalet avsevärt.

– Användningsområdena för våra produkter är många och både företag och privatpersoner ser allt större nytta av dem. I slutet av 2022 beslutade vi därför att investera mer i nya marknader för att kraftigt öka försäljningen. Jag ser med stor tillförsikt fram mot ett starkt 2023.

Jörgen Eberstein

VD

Fler nyheter