KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Aktieägarna i C Security Systems AB, org nr 556849-1368, kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 10 mars 2023, kl. 10.00, i företagets lokaler på Gustavslundsvägen 12, Bromma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 2 mars 2023 och dels anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdag den 2 mars 2023 kl 16.00, under adress C Security Systems AB, Gustavslundsvägen 12, 5 tr. 167 51 Bromma med angivande av ”Extrastämma mars 2023” eller via e-post till ir@csec.group.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dag-tid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 2 mars 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

805 180 544. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Övrigt

Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid extra bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. 

Biträde

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid extra bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid extra bolagsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Dagordning för extrastämman i C Security Systems AB den 10 mars 2023

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Framläggande och godkännande av dagordning

4. Val av justeringsmän

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Förslag till beslut angående val av ny styrelseledamot

7. Beslut om kvittningsemission

8. Stämman avslutas

Beslutsförslag

§ 6. Förslag till beslut angående val av ny styrelseledamot

Styrelsen föreslår att Fredrik Carlsson skall väljas till ny ledamot av styrelsen Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av ledamöterna Lars Tegborg, Jacob Lundberg, Olof Nordlander och Fredrik Carlsson

Beslutsförslag

§ 7. Beslut om kvittningsemission

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 10% föreslår att bolagsstämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med högst 3 900 000 kronor genom en riktad nyemission av högst 55 714 283 units, motsvarande högst 278 571 415 aktier i samband med den kommande företrädesemissionen som offentliggjordes den 15 februari 2023. För beslutet ska i övrigt följande villkor huvudsakligen gälla.

1. Rätt att teckna de nya units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ges till:

Företag:Antal units
Teup Invest AB2 857 142
Forepart AB1 428 571
EmbeddedArt AB34 285 714
Codebuilders AB            4 285 714
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB12 857 142

2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta fordringar på bolaget från ovanstående.

3. Teckningskursen ska uppgå till 0,07 SEK per unit, motsvarande 0,014 SEK per aktie. Denna kurs är densamma som den kommande företrädesemissionen som offentliggjordes den 15 februari 2023 och bedöms därmed marknadsmässig.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 29 mars 2023. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckning, kontant eller genom kvittning.

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och upptagits i den av Euroclear förda aktieboken.

7. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear

För att beslut under punkt 7 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst 9/10 delar (nio tiondelar) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fler nyheter