KVARTALSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ)

Första halvåret i korthet

 • Nettoomsättningen för koncernen i perioden januari till juni 2023 minskade med 26% jämfört med samma period föregående år. Utgifter för webbannonser har i stort sett upphört och stort fokus har lagts på försäljning till återförsäljare och via olika föreningar. Koncernens intäkter minskade med 61% under samma tidsperiod. Detta beror även på minskad takt i utvecklingsprojektet “Spåra Lantdjur”.
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -7 124 (kSEK -10 487) för perioden januari till juni 2023. Resultatförbättringen på ca 3 MSEK förklaras till största delen av minskade personal- och konsultkostnader (2,2 MSEK), minskad annonsering (0,6 MSEK) och en tillfällig uppläggningskostnad för ett lån förra året (0,6 MSEK).
 • Periodens resultat uppgick till kSEK -7 448 (kSEK -10 907), nästan 3,5 MSEK bättre än samma period i 2022.
 • Kassaflödet uppgick till 69 kSEK för perioden (-23 759 kSEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Nordens största grupp av återförsäljare inom båttillbehör, Hjertmans Group, tar in C Security Systems AB som leverantör och startar försäljningen av C-pod mini i sina 50 butiker i samband med de svenska båtmässorna i februari och mars 2023. I gruppen ingår varumärkena Byggplast & Båtprylar, SeaSea, Hjertmans Båttillbehör, Norway Marine Supply och Maritim Båtutstyr.
 • Styrelsen för Bolaget beslutade den 14 februari 2022, med stöd av bemyndigande från extrastämman den 6 oktober 2022, om en till cirka 70 % garanterad nyemission av aktier om totalt cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader (”Nyemissionen”), att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Aktieägarna i C Security Systems AB höll extrastämma den 10 mars 2023. De huvudsakliga besluten som fattades var; 1) beslut om kvittningsemission, för aktieägare som tillsammans representerar mer än 10%. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökas med högst 3 900 000 kr genom en nyemission av högst 55 714 283 units, motsvarande högst 278 571 415 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta fordringar på bolaget från ovanstående. 2) Fredrik Carlsson valdes in som ny styrelseledamot i styrelsen.
 • CSEC meddelar att Bolaget inleder samarbete med April Marine och Bigship. April Marine är en av Frankrikes största försäkringsförmedlare inom privatbåtsektorn med ca 100 000 kunder försäkrade i Frankrike, Kanada och Karibien. Bigship, en av Frankrikes största återförsäljare inom marina tillbehör har inkluderat C-pod mini i sitt sortiment.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • CSEC meddelar att de den 1 maj 2023 inleder ett samarbete med SMC, Sveriges Motorcyklister. CSEC kommer närvara på SMC:s stora event i Åre 12 – 14 maj, där Spåra Classic presenteras närmare för medlemsorganisationen som i år firar 60 år. Under maj månad kommer SMC:s medlemmar att kunna köpa Spåra Classic till ett mycket förmånligt pris via SMC:s hemsida.
 • Under maj deltog CSEC Svenska Samernas Riksförbunds (SSR) Landsmöte i Piteå och presenterade sina produkter för medlemmarna. Man kunde också köpa Spåra Classic till förmånliga priser under en period.
 • Under april och maj sjösatte CSEC en kampanj tillsammans med Svenska Båtunionen och Svenska Kryssarklubben. Samtliga medlemmar erbjöds ett mycket attraktivt pris på C-pod mini, som är CSECs senast utvecklade spårsändare för skydd och bevakning av båtar och vattenskotrar. Samtliga medlemmar kunde  nå erbjudandet via nyhetsbrev och tidningen Båtlivs hemsida.
 • CSEC meddelar att bolaget lanserar varumärket Spåra på den franska marknaden. Målsättningen är att Spåra ska kunna köpas hos de större återförsäljarna och kedjor i Frankrike. 
 • CSEC meddelar att de har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 70 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 2,4 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Förstärkt bolagets likviditet genom en emission av konvertibler om ca SEK 4,14 miljoner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att överbrygga behovet av likviditet i bolaget.

KOMMENTAR FRÅN VD

Under andra kvartalet 2023 har flera aktiviteter genomförts i syfte att öka försäljningen och kännedomen om CSECs produkter och varumärken. Kampanjer har genomförts tillsammans med medlemsorganisationer i Sverige och Frankrike. Lanseringen av Spåra har startat i Frankrike och målsättningen är att där komma i samarbete med stora återförsäljare och kedjor. Hjertmans Group säljer fortsatt bra av C-pod mini. Under våren har arbetet med att sänka bolagets kostnader fortsatt, vilket  påverkat rörelseresultatet i positiv riktning. 

Under maj genomfördes kampanjer tillsammans med Svensk Båtunion (ca 180 000 medlemmar) och Svenska Kryssarklubben (ca 40 000 medlemmar) då alla medlemmar erbjöds C-pod mini till reducerade priser. Båda aktiviteterna sammanföll med  båtmässorna i Göteborg och Stockholm.

Liknande kampanjer genomfördes tillsammans med Sveriges Motorcyklister (ca 60 000 medlemmar) och Svenska Samernas Riksförbund med medlemserbjudanden på Spåra Classic. Flera andra aktiviteter med medlemserbjudanden har genomförts i Sverige och Frankrike inom camping- och båtbranschen inför sommarsäsongen.

Försäljningsarbetet har fortsatt hög prioritet och samtal pågår med stora återförsäljare i både Sverige och Frankrike. Flera kedjor har visat intresse för bolagets produkter och bedömningen är att samarbeten med nya kunder kommer igång under andra halvåret 2023. Försäljningen av C-pod mini till Skandinaviens största återförsäljare Hjertmans Group går fortsatt bra. Efter bara ett halvår är C-pod mini den mest köpta spårsändaren inom segmentet och produkten är mycket uppskattad.

Samarbetet med försäkringsbolagen i Frankrike fortgår men har ännu inte resulterat i förväntade försäljningsnivåer. Åtgärder för att öka försäljningen genomförs tillsammans med framförallt AXA och April Marine. Problemen inom WtWs franska verksamhet fortsätter och ingen ljusning är dessvärre i sikte. Under september kommer nya förhandlingar att ske med försäkringsbolagen och andra stora aktörer i Frankrike. CSECs nya generalagent Marine Assistance kommer att få en utökad roll i försäljningsarbetet på den franska marknaden.

Under perioden ägde möte rum mellan CSEC och Exeger, som är en av bolagets viktiga leverantörer. Exegers solcellsteknik kan anpassas till CSECs produkter och är mycket viktig i utvecklingsprojektet Spåra Lantdjur, som drivs  tillsammans med bland andra Jordbruksverket. Även inom rennäringen kan tekniken ge fördelar och bland annat lösa dagens problem med begränsad batteritid.

CSECs  produkter uppskattas framför allt för att de är användarvänliga, högteknologiska och svensktillverkade. Produktutveckling sker löpande och omställningen till nya produkter går allt fortare. Äldre produkter kommer på sikt att ersättas av helt nya, mer tekniskt avancerade. CSEC har också beslutat att behålla och utveckla tillverkningen i Sverige.  

Samarbetet med EmbeddedArt AB har intensifierats och de är nu en av CSECs viktigaste leverantörer och samarbetspartners. Med hjälp av EmbeddedArt kommer CSEC att kunna ta nästa steg i produktutvecklingen och efterhand lansera nya produkter på den europeiska marknaden.

I takt med ökad försäljning och fortsatt sänkta kostnader kommer bolagets resultat förbättras.

Jörgen Eberstein VD

Fler nyheter