Bokslutskommuniké för C Security Systems AB (Publ)

JANUARI – DECEMBER 2023

Perioden i korthet

 • Nettoomsättningen för koncernen i perioden januari till december 2023 minskade med 36 % jämfört med samma period föregående år. Utgifter för webbannonser har i stort sett upphört och stort fokus har lagts på försäljning till återförsäljare och via olika föreningar. Koncernens intäkter minskade med 96 % under samma tidsperiod.
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -24 568 (kSEK -18 585) för perioden januari till december 2023. Resultatförsämringen på ca 5 983 MSEK beror på av de stora av- och nedskrivningar som gjorts under året.
 • Periodens resultat uppgick till kSEK -25 483 (kSEK -19 196), en försämring på ca 6 287 kSEK jämfört med samma period 2022, stora av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar och lager är anledningen till detta.

Q4 2023: Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar och varulager ingår med -10 412 kSEK

  kSEK           jan-dec 2023           jan- dec 2022         Förändring årsvis

Rörelsens intäkter (kSEK)2114 920-96 %
Nettoomsättning (kSEK)1 2321 939-36 %
Rörelseresultat (kSEK)-24 568-18 585-32 %
Periodens resultat (kSEK)-25 483-19 196-33 %
Vinst per aktie, SEK (modern)-0,02-0,02

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Nordens största grupp av återförsäljare inom båttillbehör, Hjertmans Group, tar in C Security Systems AB som leverantör och startar försäljningen av C-pod mini i sina 50 butiker i samband med de svenska båtmässorna i februari och mars 2023. I gruppen ingår varumärkena Byggplast & Båtprylar, SeaSea, Hjertmans Båttillbehör, Norway Marine Supply och Maritim Båtutstyr.
 • Styrelsen för Bolaget beslutade den 14 februari 2022, med stöd av bemyndigande från extrastämman den 6 oktober 2022, om en till cirka 70 % garanterad nyemission av aktier om totalt cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader (”Nyemissionen”), att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Aktieägarna i C Security Systems AB höll extrastämma den 10 mars 2023. De huvudsakliga besluten som fattades var; 1) beslut om kvittningsemission, för aktieägare som tillsammans representerar mer än 10%. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökas med högst 3 900 000 kr genom en nyemission av högst 55 714 283 units, motsvarande högst 278 571 415 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta fordringar på bolaget från ovanstående. 2) Fredrik Carlsson valdes in som ny styrelseledamot i styrelsen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • CSEC meddelar att de den 1 maj 2023 inleder ett samarbete med SMC, Sveriges Motorcyklister. CSEC kommer närvara på SMC:s stora event i Åre 12 – 14 maj, där Spåra Classic presenteras närmare för medlemsorganisationen som i år firar 60 år. Under maj månad kommer SMC:s medlemmar att kunna köpa Spåra Classic till ett mycket förmånligt pris via SMC:s hemsida.
 • Under maj deltog CSEC Svenska Samernas Riksförbunds (SSR) Landsmöte i Piteå och presenterade sina produkter för medlemmarna. Man kunde också köpa Spåra Classic till förmånliga priser under en period.
 • Under april och maj sjösatte CSEC en kampanj tillsammans med Svenska Båtunionen och Svenska Kryssarklubben. Samtliga medlemmar erbjöds ett mycket attraktivt pris på C-pod mini, som är CSECs senast utvecklade spårsändare för skydd och bevakning av båtar och vattenskotrar. Samtliga medlemmar kunde nå erbjudandet via nyhetsbrev och tidningen Båtlivs hemsida.
 • CSEC meddelar att bolaget lanserar varumärket Spåra på den franska marknaden. Målsättningen är att Spåra ska kunna köpas hos de större återförsäljarna och kedjor i Frankrike. 
 • CSEC meddelar att de har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 70 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 2,4 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • CSEC fortsätter samarbetet med SMC (Sveriges Motorcyklister) och i samband med evenemanget ”Mälaren Runt” 19 augusti var CSEC på plats för att presentera Spåra Classic för alla medlemmar i SMC.
 • CSEC har förstärkt bolagets likviditet genom en emission av konvertibler om ca SEK 4,14 miljoner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att överbrygga behovet av likviditet i bolaget.
 • CSEC finns på plats i Göteborg Landvetter med Spåra 7-9 september på Entreprenad Live 2023, en regional mässa för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad. Entreprenadbranschen är högt prioriterad i CSECs verksamhet.
 • CSEC närvarar i Jönköping på Elmia Husvagn Husbil – en mässa där de senaste modellerna och produkterna för campingliv presenteras på en och samma plats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • CSEC inleder samarbete med Svemo. Ett viktigt syfte med samarbetet är att medlemmar och tävlande i föreningar och inom flera motorsporter, ska kunna köpa spårsändaren Spåra Classic till förmånligt pris via Svemos hemsida. Svemo är en av många medlemsorganisationer i Riksidrottsförbundet och har som huvuduppgift att tillvarata och vidareutveckla medlemmarnas intresse för motorcykel-, vatten- och snöskotersport.
 • Aktieägarna i C Security Systems AB höll extrastämma den 7 november 2023. De huvudsakliga besluten som fattades var; 1) Eva Billaudel valdes in som ny ledamot i styrelsen 2) beslut om minskning av aktiekapital från nuvarande 22 199 527,565 kronor till 507 417,77248 kronor genom överföring av 21 692 109,79252 kronor till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. 3) beslut att VD genom det helägda bolaget Forepart AB samt styrelseordförande genom det delägda bolaget EmbeddedArt AB ska få kvitta sina fordringar på bolaget genom utgivande av konvertibler till samma villkor som de i år tidigare utgivna konvertiblerna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 • CSEC inleder ännu ett samarbete, denna gång med M Sverige. M Sveriges medlemmar kan köpa CSECs produkter Spåra till förmånliga priser via M Sveriges hemsida.
 • CSEC beslutar att avveckla de äldre 2G-produkterna inom varumärket C-pod som kommer vara obrukbara efter 2025 års utgång. En lagernedskrivning om 2,2 Mkr har gjorts under kvartalet.


  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 • Aktiekapitalet är intakt den 18 januari då slutlig registrering av minskning av aktiekapital, som bolagsstämman fattade beslut om den 7 november 2023, slutfördes av Bolagsverket.
 • C Security Systems AB (CSEC) lägger ett bud på samtliga aktier i EmbeddedArt AB (EA). Betalningen sker med nyemitterade aktier i CSEC. Med hjälp av oberoende värderingsinstitut har CSEC värderat EA till 79 MSEK, vilket motsvarar en aktiekurs på 0,0047 SEK per ny CSEC aktie. Detta innebär att nuvarande ägare i CSEC efter full konvertering kommer äga 9 % av bolaget efter emissionen.
 • En extra bolagsstämma kommer hållas den 21 mars 2024 för beslut om bland annat godkännande av transaktionen. Transaktionen kommer innebära en väsentlig förändring av CSECs verksamhet och som en följd därav kommer det att krävas en ny noteringsprocess, vilket innebär att Spotlight måste godkänna det sammanslagna bolaget för fortsatt notering.
  EmbeddedArt AB är ett high-tech företag verksamt inom försvarssektorn och industrin. Bolaget levererar produkter och konsulttjänster inom kärnområdena Försvar, IoT (Internet of Things) och systemutveckling. Bolaget har cirka 30 anställda, omsätter 35 MSEK och hade ett rörelseresultat på + 3,4 MSEK. (Räkenskapsåret 220901 – 230831) Den preliminära tidplanen för genomförande beräknas till början av andra kvartalet. 
 • CSEC inleder samarbete med Kungliga Automobilklubben (KAK) där KAK kommer att kunna erbjuda Spåra till reducerat pris till sina medlemmar. 
 • CSEC expanderar sin försäljningsstrategi genom att börja sälja Spåra GPS-trackers på Amazon. Ett strategiskt drag utformat för att öka kännedom om och försäljning av CSECs produkter i Sverige och internationellt, samt markera början på en ny era för företaget.

KOMMENTAR FRÅN VD

Under 2023 har arbetet fortsatt med att öka försäljning av och kännedom om CSECs produkter. Fokus har varit att informera marknaden om produkternas goda egenskaper och höga kvalitet, men också om de stora fördelar bolagets produkter ger användare inom olika områden. En mängd försäljningsaktiviteter har därför genomförts i samarbete med bransch- och medlemsorganisationer. I början av året inleddes ett samarbete med Nordens största återförsäljare av marina tillbehör, Hjertmans Group, som startade försäljning av C-pod mini i sina butiker. CSEC deltog också i flera mässor under 2023 för att möta nya kunder och visa bolagets produkter. För att ytterligare fokusera på och ge större utrymme för bolagets framtidsprodukter avvecklades under året de äldre 2G-produkterna. 

I början av 2023 ingick CSEC samarbete med Hjertmans Group, Nordens största kedja inom marina tillbehör, som startade försäljning av C-pod Mini i sina cirka 50 butiker i Sverige, Norge och Danmark. Under februari och mars deltog CSEC på ”Båtmässan” i Göteborg och ”Allt för sjön” i Stockholm för att därefter följa upp med riktade erbjudanden och aktiviteter till medlemmarna i Svenska Båtunionen och Svenska Kryssarklubben. Tidningen Båtliv testade C-pod mini och gav produkten bra betyg. 

Under våren fortsatte olika aktiviteter och kampanjer att avlösa varandra. CSEC deltog på Sveriges Motorcyklisters (SMC) årsmöte och presenterade där Spåra och kort därefter visades Spåra på Svenska Samernas Riksförbunds (SSR) Landsmöte. Vid båda tillfällena noterades stort intresse för Spåra och dess potential att bidra till minskat antal stölder och ökad trygghet. I anslutning till årsmötena erbjöds kampanjpris på Spåra till föreningarnas alla medlemmar. 

Redan 2022 sjösattes en kampanj på C-pod mini i Frankrike i samarbete med Willis Towers Watson (wtw). På grund av interna problem inom wtw stannade försäljningsaktiviteterna upp under 2023. Samtalen har dock fortsatt och förutsättningarna för omstart ser goda ut.

Samarbetet med Marine Assistance i Frankrike fortlöpte under 2023 och bolaget gavs ett utökat försäljningsansvar för den franska marknaden. Intentionen var att Marine Assistance skulle ta en mer aktiv roll i försäljningsarbetet i Frankrike. Utvärdering och eventuell ny strategi för den franska marknaden kommer tas fram under 2024.

Aktiviteter tillsammans med Svensk Camping, Sveriges Motorcyklister och den franska husbilsorganisationen FFACC genomfördes under sommarhalvåret. Alla medlemmar i organisationerna kunde köpa Spåra till kampanjpriser under en begränsad period. CSEC deltog också på den stora Entreprenadmässan utanför Göteborg och på Nordens största mässa för husbilar och husvagnar på Elmia i Jönköping. På båda mässorna såldes Spåra till kampanjpriser under en begränsad period. CSEC ingick också samarbete med MSverige (tidigare Motormännens Riksförbund), som startade försäljning av Spåra i sin webbshop, och Svensk Motorsport (Svemo), som erbjuder Spåra till fördelaktigt medlemspris. 

Under sensommaren beslutades att avveckla de äldre 2G-produkterna inom varumärket C-pod och istället fokusera på C-pod mini, som kommunicerar med 4G-teknik och är mycket uppskattad i marknaden.

Hösten 2023 deltog CSEC på Sveriges Nötköttsproducenters årsmöte och visade Spåra för alla deltagare, som i huvudsak utgjordes av lantbrukare från hela Sverige. Mötet med lantbrukare gav input och respons i frågor kring utvecklingen av produkter inom projektet ”Spåra Lantdjur”, som drivs i samarbete med Jordbruksverket och andra aktörer i branschen. Två viktiga samarbets-partner i utvecklingsarbetet är Exeger Sweden AB och EmbeddedArt AB (EA); Exeger med sin unika produkt Powerfoyle inom sol- och ljuscellsteknik och EA med sin höga kompetens inom IT och sensorteknik. Samarbetet är betydelsefullt för produkt-området ”Spåra Lantdjur”, som kommer ha hög prioritet under 2024. Målsättningen är att ta fram produkter som fungerar globalt och underlättar arbetet inom lantbruk och rennäring.

Koncernens rörelseresultat före ned-skrivningar är fortfarande negativt, men på en lägre nivå än tidigare år, -13 285 kSEK  (2023) jämfört med -17 140 kSEK (2022). Likviditetsbehovet har minskat med cirka 3 855 kSEK under året. 

Koncernen har i samförstånd med revisorerna gjort betydande ned- och avskrivningar av lager och tillgångar i både C Security Systems AB och Spåra Group AB för att säkerställa att samtliga tillgångar är upptagna till ett så konservativt värde som möjligt ur ett försiktighetsperspektiv inför framtiden. 

Med budet på EmbeddedArt AB (EA) som nämnts ovan under Väsentliga händelser efter periodens utgång, kommer en helt ny resa börja för CSEC. Tack vare EAs kompetens och verksamhet inom bland annat försvars-området och IT som ständigt ökar, kommer CSECs produkter utvecklas snabbare och bli ännu bättre. Tillsammans med EA ökar möjligheten att nå nya marknader och kunder och vi ser också synergier mellan bolagen som båda kommer dra nytta av.  Vi är trygga med att våra produkter kommer fortsätta ligga i framkant vad gäller teknik och kundanpassning. 

Jörgen Eberstein, VD

Kommunikén i sin helhet här.

Hemsida: www.csec.group

Fler nyheter

Lars Tegborg ny VD i C Security Systems AB

Lars Tegborg ny VD i C Security Systems AB

Styrelsen i C Security Systems AB har beslutat att tillsätta Lars Tegborg som ny VD för bolaget.  I samband med att C Security Systems ABs bolagsstämma har fattat beslut om förvärv av EmbeddedArt AB sker en förändring. Den tidigare ordförande i bolaget, Lars...

läs mer