Delårsrapport för tredje kvartalet för C Security Systems AB

 

Perioden i korthet 
Nettoomsättningen för koncernen i perioden januari till september 2023 minskade med 38% jämfört med samma period föregående år. Utgifter för webbannonser har i stort sett upphört och stort fokus har lagts på försäljning till återförsäljare och via olika föreningar. Koncernens intäkter minskade med 45% under samma tidsperiod. Detta beror även på minskad takt i utvecklingsprojektet “Spåra Lantdjur”. 

Rörelseresultatet uppgick till kSEK -9 875 (kSEK -14 794) för perioden januari till september 2023. Resultatförbättringen på ca 4 919 MSEK förklaras till största delen av minskade personal- och konsultkostnader (2,7 MSEK), minskad annonsering (0,9 MSEK). 

Periodens resultat uppgick till kSEK -10 579 (kSEK -15 394), drygt 4,8 MSEK bättre än samma period i 2022. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Nordens största grupp av återförsäljare inom båttillbehör, Hjertmans Group, tar in C Security Systems AB som leverantör och startar försäljningen av C-pod mini i sina 50 butiker i samband med de svenska båtmässorna i februari och mars 2023. I gruppen ingår varumärkena Byggplast & Båtprylar, SeaSea, Hjertmans Båttillbehör, Norway Marine Supply och Maritim Båtutstyr.
 • Styrelsen för Bolaget beslutade den 14 februari 2022, med stöd av bemyndigande från extrastämman den 6 oktober 2022, om en till cirka 70 % garanterad nyemission av aktier om totalt cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader (”Nyemissionen”), att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Aktieägarna i C Security Systems AB höll extrastämma den 10 mars 2023. De huvudsakliga besluten som fattades var; 1) beslut om kvittningsemission, för aktieägare som tillsammans representerar mer än 10%. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökas med högst 3 900 000 kr genom en nyemission av högst 55 714 283 units, motsvarande högst 278 571 415 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta fordringar på bolaget från ovanstående. 2) Fredrik Carlsson valdes in som ny styrelseledamot i styrelsen.
 • CSEC meddelar att Bolaget inleder samarbete med April Marine och Bigship. April Marine är en av Frankrikes största försäkringsförmedlare inom privatbåtsektorn med ca 100 000 kunder försäkrade i Frankrike, Kanada och Karibien. Bigship, en av Frankrikes största återförsäljare inom marina tillbehör har inkluderat C-pod mini i sitt sortiment.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • CSEC meddelar att de den 1 maj 2023 inleder ett samarbete med SMC, Sveriges Motorcyklister. CSEC kommer närvara på SMC:s stora event i Åre 12 – 14 maj, där Spåra Classic presenteras närmare för medlemsorganisationen som i år firar 60 år. Under maj månad kommer SMC:s medlemmar att kunna köpa Spåra Classic till ett mycket förmånligt pris via SMC:s hemsida.
 • Under maj deltog CSEC Svenska Samernas Riksförbunds (SSR) Landsmöte i Piteå och presenterade sina produkter för medlemmarna. Man kunde också köpa Spåra Classic till förmånliga priser under en period.
 • Under april och maj sjösatte CSEC en kampanj tillsammans med Svenska Båtunionen och Svenska Kryssarklubben. Samtliga medlemmar erbjöds ett mycket attraktivt pris på C-pod mini, som är CSECs senast utvecklade spårsändare för skydd och bevakning av båtar och vattenskotrar. Samtliga medlemmar kunde nå erbjudandet via nyhetsbrev och tidningen Båtlivs hemsida.
 • CSEC meddelar att bolaget lanserar varumärket Spåra på den franska marknaden. Målsättningen är att Spåra ska kunna köpas hos de större återförsäljarna och kedjor i Frankrike. 
 • CSEC meddelar att de har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 70 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 2,4 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • CSEC fortsätter samarbetet med SMC (Sveriges Motorcyklister) och i samband med evenemanget ”Mälaren Runt” 19 augusti var CSEC på plats för att presentera Spåra Classic för alla medlemmar i SMC.
 • CSEC har förstärkt bolagets likviditet genom en emission av konvertibler om ca SEK 4,14 miljoner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att överbrygga behovet av likviditet i bolaget.
 • CSEC finns på plats i Göteborg Landvetter med Spåra 7-9 september på Entreprenad Live 2023, en regional mässa för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad. Entreprenadbranschen är högt prioriterad i CSECs verksamhet.
 • CSEC närvarar i Jönköping på Elmia Husvagn Husbil – en mässa där de senaste modellerna och produkterna för campingliv presenteras på en och samma plats. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • CSEC inleder samarbete med Svemo. Ett viktigt syfte med samarbetet är att medlemmar och tävlande i föreningar och inom flera motorsporter, ska kunna köpa spårsändaren Spåra Classic till förmånligt pris via Svemos hemsida. Svemo är en av många medlemsorganisationer i Riksidrottsförbundet och har som huvuduppgift att tillvarata och vidareutveckla medlemmarnas intresse för motorcykel-, vatten- och snöskotersport.
 • Aktieägarna i C Security Systems AB höll extrastämma den 7 november 2023. De huvudsakliga besluten som fattades var; 1) Eva Billaudel valdes in som ny styrelseledamot i styrelsen 2) beslut om minskning av aktiekapital från nuvarande 22 199 527,565 kronor till 507 417,77248 kronor genom överföring av 21 692 109,79252 kronor till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. 3) beslut att VD genom det helägda bolaget Forepart AB samt styrelseordförande genom det delägda bolaget EmbeddedArt AB skall få kvitta sina fordringar på bolaget genom utgivande av konvertibler till samma villkor som de i år tidigare utgivna konvertiblerna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
 • CSEC inleder ännu ett samarbete, denna gång med M Sverige. M Sveriges medlemmar kan köpa CSECs produkter – Spåra och C-pod till förmånliga priser via M Sveriges hemsida.

KOMMENTAR FRÅN VD

Under tredje kvartalet 2023 har arbetet fortsatt med att öka kännedomen om bolagets produkter samt nå nya användare och därigenom öka bolagets försäljning. I Sverige och Frankrike har medlemskampanjer genomförts i samarbete med organisationer inom olika branscher, CSEC har deltagit i mässor och inlett intressanta diskussioner med potentiella kunder inom detaljhandeln och entreprenadbranschen. Projekt Spåra Lantbruksdjur har intensifierats och kommer att utökas med ett delprojekt inom Fleet Management, som ska underlätta uppföljning och rapportering.

Under sommaren har aktiviteter genomförts med ett flertal medlemsorganisationer. I Sverige fortsatte medlemskampanjer på Spåra Classic i samarbete med organisationerna Svenska Samernas Riksförbund, Svensk Camping och SMC (Sveriges Motorcyklister). CSEC fanns på plats under SMCs årliga event ”Mälaren Runt” för att presentera Spåra Classic. I år var deltagandet rekordstort med närmare 30 000 förare. I Frankrike genomfördes en medlemsaktivitet tillsammans med husbilsorganisationen FFACCC (Fédération Francaise des Associations et Club de Camping-Cars), vars medlemmar erbjöds Spåra Classic till förmånligt pris. Detta är CSECs första Spåra-aktivitet i Frankrike.

I september besökte CSEC en av de större båtmässorna i Europa, Grand Pavois i La Rochelle. Båttillverkare, återförsäljare och försäkringsbolag var på plats och flera intressanta möten ägde rum. Nya strategier för att öka aktiviteterna kring C-pod och Spåra med framför allt de franska försäkringsbolagen är under arbete, då den ursprungliga planen inte har resulterat i förväntad försäljningsvolym. Försäkringsbolag är viktiga samarbetspartners för CSEC, framför allt i Frankrike och Italien, där båt- och mc- marknaden är mycket stor och säsongen pågår större delen av året. Målsättningen är att skapa fler aktiviteter och erbjudanden till försäkringstagare i samarbete med försäkringsbolagen, som i sin tur ofta erbjuder premiefördelar när spårsändare installeras i båtar och motorcyklar. 

Under september deltog CSEC i två för bolaget helt nya mässor i Sverige; dels Entreprenadmässan i Landvetter, dels Nordens största mässa för husbil/husvagn på Elmiamässan i Jönköping. Båda marknadsområdena är mycket intressanta för bolaget  framöver och möten initierades och genomfördes på plats med flera större aktörer. 

CSEC noterar en ökad efterfrågan, framför allt från entreprenadföretag och aktörer inom fordonsbranschen, på spårningsteknik som möjliggör övervakning och avancerad uppföljning för användare med många anslutna enheter. Med framtida webbaserade verktyg kan bolaget tillhandahålla sådana lösningar och samtidigt öka bredden inom de befintliga produktgrupperna C-pod och Spåra. 

Under kvartalet har en ny organisation för Spåra Lantbruksdjur, ett av CSECs mest omfattande projekt, sjösatts. Projektet genomförs i samarbete med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Jordbruksverket och Hushållningssällskapet och ska mynna ut i spårningssystem som underlättar lantbrukares dagliga tillsyn av betesdjur. För smidig uppföljning och rapportering planeras för ett anpassat delprojekt inom Fleet Management i samarbete med EmbeddedArt AB.

Under kvartalet har arbetet med att sänka bolagets kostnader fortsatt, vilket påverkat rörelseresultatet i positiv riktning. 

Jörgen Eberstein VD

Fler nyheter

CSEC inleder samarbete med M Sverige

CSEC inleder samarbete med M Sverige

CSEC inleder ännu ett samarbete, denna gång med M Sverige. Redan nu kan M Sveriges medlemmar köpa CSECs produkter - Spåra och C-pod till förmånliga priser via M Sveriges hemsida. Riksförbundet M Sverige är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra...

läs mer